Negovatelj starih (briga o starima) je veoma traženo zanimanje. Sa našom obukom dobijate status kao da ste završili obuku u Poljskoj.

Ovo je potpuno nova profesija i njen specifičan karakter zahteva izuzetne međuljudske veštine. Zbog ove činjenice, u našoj obuci stavljamo posebnu pažnju ne samo na znanja i praksi, nego i na elemente međuljudskih odnosa.  Ova profesija, za razliku od bilo kog drugog posla, zahteva emocionalnu angažovanost i znanje ljudske psihologije. Naš program je zasnovan na informacijama dobijenim od starijih ljudi koji traže dobre negovatelje da im pomognu u rešavanju svakodnevnih problema.

Praktični deo oblasti završava se sa stručnim ispitom, koji obuhvata zadatke i vežbe bazirane na teoretskim znanjima polaznika. Svaki učesnik pod nadzorom mentora, sprovodi aktivnosti definisane u ovoj oblasti.

UKUPNA DUŽINA OBUKE SUBVENCIONISANA CENA UPISNINA GRUPE
do 120 časova 1.600€ 25% 6 do 8 ljudi

Program obuke sadrži:

Psihološki aspekti
  • Osnove psihologije
    • Uvod u psihologiju
    • Osnovni koncepti psihologije
    • Psihopatologija i uzimajući u obzir period involucije
    • Kognitivni procesi
    • Emocije i motivacija
    • Jezik i komunikacija
    • Ličnost
  • Psihologija starijih
    • Biološki, psihološki i socijalni aspekti starenja
    • Problemi starih
    • Potrebe starih lica
    • Motivisanje starijih osoba da budu aktivni i da imaju nezavisan život
  • Elementi terapije za stare
    • Osnovni terapijski pravci
    • Elementi individualne terapije
    • Elementi grupne terapije
  • Lični razvoj starijh osoba
    • Interpersonalna obuka
    • Komunikacija
    • Samopouzdanje
    • Kreativni problem
    • Nadzor i podrška
Socijalne kompetencije
  • Osnovi sociologije
    • Uvod u sociologiju
    • Socijaln mikrosistemi
    • Socijalno makro-sistem
    • Socijalne patologije
    • Lokalna zajednica
  • Socijalno funkcionisanje starijih ljudi
    • Njihov odnos sa okruženjem
    • Porodica kao grupa i društvene institucije
    • Funkcionisanje starijih u zajednici
    • Socijalna politika
Brige o starima kompetencije
  • Osnove gerijatrijske medicine i gerontologije
    • Karakter i somatske promene i proces starenja
    • Invaliditet i delimični invaliditet starijih ljudi
    • Bolesti i mentalnih poremećaji kod starijih
    • Prevencija i rano otkrivanje bolesti starijih ljudi
  • Briga o starima
    • Problemi i potrebe starijih osoba
    • Lična higijena i čista životna sredina
    • Principi ishrane
    • Higijenski i kozmetički tretmani za stare
    • Funkcionisanje biološke prevencije
  • Metode i tehnike psiho-pedagoškog rada
    • Dijalog
    • Tehnike za suočavanje sa stresom
    • Organizacija slobodnog vremena
    • Bibliotherapija
    • Art terapija
    • Muzikoterapija
    • Choreotherapi
    • Animal terapija
    • Ljudska terapija
    • Krizna intervencija
    • Kreiranje radne dokumentacije o starijima
  • Elementi rehabilitacije i vežbe
    • Elementi anatomije
    • Fiziologija starenja
    • Elementi fizikalne terapije
    • Gimnastika za svaki dan
  • Organizacija i planiranje rada
    • Metodologija staratelja
    • Dijagnoza
    • Kratkoročni ciljevi
    • Dugoročni ciljevi
    • Izrada programa rada
    • Saradnja sa porodicom
    • Saradnja sa stručnjacima
    • Dokumentacija o radu sa starijim ljudima
  • Prva pomoć
    • Osnovni parametri života
    • Prepoznajući ugrožava znakove ugrožavanja života
    • Kardiopulmonalne reanimacije kod starih osoba
    • Fiksni bočni položaj
    • Zaštita rane
    • Korišćenje automatskog eksternog defibrilatora
    • Postupak u slučaju udara, moždanog udara i bol u grudima
    • Uklanjanje stranog tela iz disajnih puteva
Zakonodavstvo
  • Pravni osnov za rad sa starima
    • Osnovni pravni koncepti
    • Odredbe o socijalnoj pomoći
    • Odredbe o socijalnom osiguranju sa posebnim fokusom na penzijsko i zdravstveno
    • Pravila o porodičnom zakonu i starateljstva, kao i građansko pravo
  • Podrška institucija i organizacija
    • Zemlje
    • Obaveze prema starima
    • Državne institucije
    • NVO