Negovatelj starih (Briga o starima)

Negovatelj starih (briga o starima) je veoma traženo zanimanje. Sa našom obukom dobijate status kao da ste završili obuku u Poljskoj.

Ovo je potpuno nova profesija i njen specifičan karakter zahteva izuzetne međuljudske veštine. Zbog ove činjenice, u našoj obuci stavljamo posebnu pažnju ne samo na znanja i praksi, nego i na elemente međuljudskih odnosa.  Ova profesija, za razliku od bilo kog drugog posla, zahteva emocionalnu angažovanost i znanje ljudske psihologije. Naš program je zasnovan na informacijama dobijenim od starijih ljudi koji traže dobre negovatelje da im pomognu u rešavanju svakodnevnih problema.

Praktični deo oblasti završava se sa stručnim ispitom, koji obuhvata zadatke i vežbe bazirane na teoretskim znanjima polaznika. Svaki učesnik pod nadzorom mentora, sprovodi aktivnosti definisane u ovoj oblasti.

 

UKUPNA DUŽINA OBUKE SUBVENCIONISANA CENA UPISNINA GRUPE
do 120 časova 1.200€ 25% 6 do 8 ljudi

Program obuke sadrži:

Psihološki aspekti
 • Osnove psihologije
  • Uvod u psihologiju
  • Osnovni koncepti psihologije
  • Psihopatologija i uzimajući u obzir period involucije
  • Kognitivni procesi
  • Emocije i motivacija
  • Jezik i komunikacija
  • Ličnost
 • Psihologija starijih
  • Biološki, psihološki i socijalni aspekti starenja
  • Problemi starih
  • Potrebe starih lica
  • Motivisanje starijih osoba da budu aktivni i da imaju nezavisan život
 • Elementi terapije za stare
  • Osnovni terapijski pravci
  • Elementi individualne terapije
  • Elementi grupne terapije
 • Lični razvoj starijh osoba
  • Interpersonalna obuka
  • Komunikacija
  • Samopouzdanje
  • Kreativni problem
  • Nadzor i podrška

Socijalne kompetencije
 • Osnovi sociologije
  • Uvod u sociologiju
  • Socijaln mikrosistemi
  • Socijalno makro-sistem
  • Socijalne patologije
  • Lokalna zajednica
 • Socijalno funkcionisanje starijih ljudi
  • Njihov odnos sa okruženjem
  • Porodica kao grupa i društvene institucije
  • Funkcionisanje starijih u zajednici
  • Socijalna politika

Brige o starima kompetencije
 • Osnove gerijatrijske medicine i gerontologije
  • Karakter i somatske promene i proces starenja
  • Invaliditet i delimični invaliditet starijih ljudi
  • Bolesti i mentalnih poremećaji kod starijih
  • Prevencija i rano otkrivanje bolesti starijih ljudi
 • Briga o starima
  • Problemi i potrebe starijih osoba
  • Lična higijena i čista životna sredina
  • Principi ishrane
  • Higijenski i kozmetički tretmani za stare
  • Funkcionisanje biološke prevencije
 • Metode i tehnike psiho-pedagoškog rada
  • Dijalog
  • Tehnike za suočavanje sa stresom
  • Organizacija slobodnog vremena
  • Bibliotherapija
  • Art terapija
  • Muzikoterapija
  • Choreotherapi
  • Animal terapija
  • Ljudska terapija
  • Krizna intervencija
  • Kreiranje radne dokumentacije o starijima
 • Elementi rehabilitacije i vežbe
  • Elementi anatomije
  • Fiziologija starenja
  • Elementi fizikalne terapije
  • Gimnastika za svaki dan
 • Organizacija i planiranje rada
  • Metodologija staratelja
  • Dijagnoza
  • Kratkoročni ciljevi
  • Dugoročni ciljevi
  • Izrada programa rada
  • Saradnja sa porodicom
  • Saradnja sa stručnjacima
  • Dokumentacija o radu sa starijim ljudima
 • Prva pomoć
  • Osnovni parametri života
  • Prepoznajući ugrožava znakove ugrožavanja života
  • Kardiopulmonalne reanimacije kod starih osoba
  • Fiksni bočni položaj
  • Zaštita rane
  • Korišćenje automatskog eksternog defibrilatora
  • Postupak u slučaju udara, moždanog udara i bol u grudima
  • Uklanjanje stranog tela iz disajnih puteva

Zakonodavstvo
 • Pravni osnov za rad sa starima
  • Osnovni pravni koncepti
  • Odredbe o socijalnoj pomoći
  • Odredbe o socijalnom osiguranju sa posebnim fokusom na penzijsko i zdravstveno
  • Pravila o porodičnom zakonu i starateljstva, kao i građansko pravo
 • Podrška institucija i organizacija
  • Zemlje
  • Obaveze prema starima
  • Državne institucije
  • NVO

novo

CPS Academy, VCC Academy Srbija,  u saradni sa VCC Fundacion i  Syntea iz Poljske, a pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Poljske u Beogradu, će od 01.11.2014. godine početi da pruža subvencionisane usluge pripreme i nezavisnog ispitivanja (sertifikacije), za moduleSpecijalista za upravljanje EU fondovimaBriga o starima uzimajući u obzir metodologiju i standarde kvaliteta VCC.

Priprema i nezavisno ispitivanje (sertifikacija), obavljaće se nezavisno od obuke izvođača, omogućavajući objektivnu i pouzdanu validaciju kompetencija stečenih u procesu učenja. Za pozitivan ishod ispita po VCC metodologiji izdaje se VCC sertifikat. Svi VCC sertifikati poseduju euroPass logo.

Subvencionisani troškovi priprema i nezavisnog ispitivanja (sertifikacije), su prikazani u donjoj tabeli.

Broj polaznika
u grupi
Troškovi sertifikacije
po polazniku
Troškovi pripreme
za sertifikaciju
(on-line konsultacije,
materijali, priručnik, uputstva…)
po polazniku
Ukupni troškovi
po polazniku
2225€70€295€
3205€45€250€
4195€35€230€
5185€30€215€
pojedinačna subvencionisana cena320€
troškovi sertifikacije bez subvencije600€