Svrha programa je profesionalno i praktično osposobljavanje odraslih za rad u struci. Potreba za stručnjacima koji se bave pejzažnim uređenjem slobodnih površina je u stalnom porastu. Ovaj program obuke je koncipiran tako da omogućava polaznicima koji ga uspešno savladaju da kompetentno obavljaju poslove i povećaju mogućnost zaposlenja.

Program obuke se sastoji iz:

Sadržaj modula:

  • Omeđivanje površine
  • Sanitarno-higijenski radovi
  • Zemljani radovi
  • Zaštita postojećeg zelenila
  • Izgradnja drenaže
  • Postavljanje zalivnih sistema
  • Agrotehnička priprema zemljišta

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • samostalno priprema teren za dalji rad
  • sprovodi agrotehničke mere prema nalogu
  • priprema zemljište za sadnju biljaka
  • prati razvoj biljnih kultura
  • štiti postojeće zelenilo pri izvođenju pripremnih radova
  • postavlja drenažni sistem
  • postavlja zalivni sistem
  • prepoznaje simptome bolesti biljnih kultura, vrste štetočina i korova

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Vreme sadnje i presađivanja
  • Izbor vrsta i kvalitet sadnog materijala
  • Priprema mesta za sadnju
  • Sadnja sadnica sa busenom
  • Sadnja sadnica bez busena
  • Orezivanje posađenog drveća
  • Učvršćivanje posađenog drveća
  • Negovanje tek posađenog stabla

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • obavlja sadnju drveća u najpovoljnijim terminima
  • presađuje drveće u adekvatnim terminima
  • vrši odabir biljaka/drveća za sadnju u skladu sa uslovima sredine
  • obavlja sadnju drveća sa golim korenom i busenom u skladu sa protokolom

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Zalivanje drveća
  • Orošavanje
  • Mehanička obrada zemlje oko biljaka
  • Prihrana
  • Malčiranje
  • Borba protiv korova
  • Zaštita stabla i korena
  • Orezivanje

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • obavlja zalivanje drveća po protokolima
  • obavlja orošavanje drveća
  • mehanički obrađuje zemlju oko biljaka/drveća
  • orezuje drveće
  • priprema preparate za prihranu i herbicide

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Priprema mesta za sadnju žbunja
  • Sadnja žbunja
  • Grupna sadnja žbunova
  • Nega biljaka neposredno nakon sadnje
  • Zalivanje
  • Orošavanje
  • Mehanička obrada zemlje oko biljaka
  • Prihrana
  • Malčiranje
  • Borba protiv korova
  • Orezivanje

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • obavlja sadnju žbunja u adekvatnim terminima
  • vrši izbor biljaka za sadnju u skladu sa uslovima sredine
  • obavlja pripremne radnje za sadnju žbunja
  • neguje tek posađeno žbunje u skladu sa protokolom
  • zaliva, orošava, malčira i orezuje žbunje
  • priprema preparate i herbicide za zaštitu žbunja

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Priprema mesta za sadnju
  • Sadnja povijuša, pokrivača tla i cvetnjaka
  • Zalivanje
  • Mehanička obrada zemlje oko biljaka
  • Prihrana
  • Borba protiv korova

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • priprema tlo za sadnju povijuša, pokrivača tla i cvetnjaka
  • samostalno sadi povijuše, pokrivače tla i cvetnjake
  • neguje tek posađene biljke
  • samostalno zaliva, orpašuje i malčira povijuše, pokrivače tla i cvetnjake
  • mehanički obrađuje zemlju oko sadnica
  • obavlja orezivanje
  • priprema i aplikuje prihranu i herbicide

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Setva semena trava
  • Valjanje
  • Zalivanje travnjaka
  • Košenje travnjaka
  • Prihranjivanje
  • Borba protiv korova

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • sprovodi pripremne radnje za zasnivanje travnih površina
  • promenjuje metode setve travnjaka
    održava i neguje travne površine
  • koristi mašine i alate za zasnivanje i negu travnjaka

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Planiranje i izgradnja vodenih površina
  • Izbor podloge i utvrđivanje veličine podloge za izgradnju vodenih površina
  • Postavljanje podloge
  • Saveti za punjenje jezera
  • Specijalizovani filteri
  • Sadnja biljaka
  • Potopljene biljke
  • Plutajuće lisnate biljke
  • Biljke za močvarnu zonu, plitku vodu i obalsku zonu

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • planira izgradnju vodenih površina
  • izvodi izgradnju vodenih površina
  • održava vodene površine
  • postavlja podloge za vodene površine
  • puni jezero sa vodom
  • sadi biljke za vodene površine

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Alatke i pribor za održavanje zelenila
  • Čuvanje i dezinfekcija alata

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • koristi alate za održavanje zelenih površina
  • adekvatno čuva alate
  • vrši dezinfekciju alata

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

  • Principi zaštite operatera , slučajnih prolaznika i korisnika zelenih površina
  • Izračunavanje potrebne koncentracije i doze sredstava za tretiranje zelenih površina
  • Aparatura za primenu pesticida
  • Metode primene sredstava za zaštitu biljaka

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

  • rukuje sredstvima za zaštitu zelenih površina
  • primenjuje pesticide u skladu sa pravilima upotrebe
  • koristi aparaturu za primenu pesticida

 Dužina trajanje modula: do 25 sati