Svrha programa je profesionalno i praktično osposobljavanje odraslih za rad u struci. Potreba za stručnjacima koji se bave pejzažnim uređenjem slobodnih površina je u stalnom porastu. Ovaj program obuke je koncipiran tako da omogućava polaznicima koji ga uspešno savladaju da kompetentno obavljaju poslove i povećaju mogućnost zaposlenja.

Program obuke se sastoji iz:

Sadržaj modula:

 • Omeđivanje površine
 • Sanitarno-higijenski radovi
 • Zemljani radovi
 • Zaštita postojećeg zelenila
 • Izgradnja drenaže
 • Postavljanje zalivnih sistema
 • Agrotehnička priprema zemljišta

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • samostalno priprema teren za dalji rad
 • sprovodi agrotehničke mere prema nalogu
 • priprema zemljište za sadnju biljaka
 • prati razvoj biljnih kultura
 • štiti postojeće zelenilo pri izvođenju pripremnih radova
 • postavlja drenažni sistem
 • postavlja zalivni sistem
 • prepoznaje simptome bolesti biljnih kultura, vrste štetočina i korova

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Vreme sadnje i presađivanja
 • Izbor vrsta i kvalitet sadnog materijala
 • Priprema mesta za sadnju
 • Sadnja sadnica sa busenom
 • Sadnja sadnica bez busena
 • Orezivanje posađenog drveća
 • Učvršćivanje posađenog drveća
 • Negovanje tek posađenog stabla

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • obavlja sadnju drveća u najpovoljnijim terminima
 • presađuje drveće u adekvatnim terminima
 • vrši odabir biljaka/drveća za sadnju u skladu sa uslovima sredine
 • obavlja sadnju drveća sa golim korenom i busenom u skladu sa protokolom

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Zalivanje drveća
 • Orošavanje
 • Mehanička obrada zemlje oko biljaka
 • Prihrana
 • Malčiranje
 • Borba protiv korova
 • Zaštita stabla i korena
 • Orezivanje

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • obavlja zalivanje drveća po protokolima
 • obavlja orošavanje drveća
 • mehanički obrađuje zemlju oko biljaka/drveća
 • orezuje drveće
 • priprema preparate za prihranu i herbicide

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Priprema mesta za sadnju žbunja
 • Sadnja žbunja
 • Grupna sadnja žbunova
 • Nega biljaka neposredno nakon sadnje
 • Zalivanje
 • Orošavanje
 • Mehanička obrada zemlje oko biljaka
 • Prihrana
 • Malčiranje
 • Borba protiv korova
 • Orezivanje

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • obavlja sadnju žbunja u adekvatnim terminima
 • vrši izbor biljaka za sadnju u skladu sa uslovima sredine
 • obavlja pripremne radnje za sadnju žbunja
 • neguje tek posađeno žbunje u skladu sa protokolom
 • zaliva, orošava, malčira i orezuje žbunje
 • priprema preparate i herbicide za zaštitu žbunja

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Priprema mesta za sadnju
 • Sadnja povijuša, pokrivača tla i cvetnjaka
 • Zalivanje
 • Mehanička obrada zemlje oko biljaka
 • Prihrana
 • Borba protiv korova

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • priprema tlo za sadnju povijuša, pokrivača tla i cvetnjaka
 • samostalno sadi povijuše, pokrivače tla i cvetnjake
 • neguje tek posađene biljke
 • samostalno zaliva, orpašuje i malčira povijuše, pokrivače tla i cvetnjake
 • mehanički obrađuje zemlju oko sadnica
 • obavlja orezivanje
 • priprema i aplikuje prihranu i herbicide

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Setva semena trava
 • Valjanje
 • Zalivanje travnjaka
 • Košenje travnjaka
 • Prihranjivanje
 • Borba protiv korova

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • sprovodi pripremne radnje za zasnivanje travnih površina
 • promenjuje metode setve travnjaka
  održava i neguje travne površine
 • koristi mašine i alate za zasnivanje i negu travnjaka

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Planiranje i izgradnja vodenih površina
 • Izbor podloge i utvrđivanje veličine podloge za izgradnju vodenih površina
 • Postavljanje podloge
 • Saveti za punjenje jezera
 • Specijalizovani filteri
 • Sadnja biljaka
 • Potopljene biljke
 • Plutajuće lisnate biljke
 • Biljke za močvarnu zonu, plitku vodu i obalsku zonu

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • planira izgradnju vodenih površina
 • izvodi izgradnju vodenih površina
 • održava vodene površine
 • postavlja podloge za vodene površine
 • puni jezero sa vodom
 • sadi biljke za vodene površine

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Alatke i pribor za održavanje zelenila
 • Čuvanje i dezinfekcija alata

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • koristi alate za održavanje zelenih površina
 • adekvatno čuva alate
 • vrši dezinfekciju alata

 Dužina trajanje modula: do 25 sati

Sadržaj modula:

 • Principi zaštite operatera , slučajnih prolaznika i korisnika zelenih površina
 • Izračunavanje potrebne koncentracije i doze sredstava za tretiranje zelenih površina
 • Aparatura za primenu pesticida
 • Metode primene sredstava za zaštitu biljaka

Ishodi modula (polaznik će biti u stanju da…):

 • rukuje sredstvima za zaštitu zelenih površina
 • primenjuje pesticide u skladu sa pravilima upotrebe
 • koristi aparaturu za primenu pesticida

 Dužina trajanje modula: do 25 sati